GERMANIA-ELVETIA-ANGLIA IRLANDA-ROMANIA-CEHIA-NORVEGIA-DANEMARCA-SUEDIA-ELVETIA

CURSE INTERNATONALE MINIBUS LA ADRESA TRANSPORT PERSOANE LA ADREASA, COLETE SI AUTO PE PLATFORMA

Coletarie

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI GENERALI

Următorii termeni sunt folosiți în mod curent în derularea activității noastre:

1. BEP*S TRANS S.R.L: (serviciul de coletărie BEP*S TRANS S.R.L) este numele general folosit pentru identificarea serviciilor de curierat, transport internațional .
2. EXPEDIȚIE (EXPEDIERE): trimitere în regim poștal (de la ușă la ușă sau cu predare/preluare la/de la sediile autorizate), formată din una sau mai multe părți componente (plicuri, colete, paleți) trimise de la un expeditor la un singur destinatar;
3. FURNIZOR: prestatorul de servicii poștale, de transport și curierat, în acest caz BEP*S TRANS S.R.L (cu specificarea de la pct I.1.)
4. BENEFICIAR: clientul (persoană fizică sau juridică) care beneficiază de serviciile poștale prestate de furnizor (în general Expeditorul dar și asociat Destinatarul sau terța persoană care lansează comanda)
5. COLET POȘTAL: trimitere poștală ce respectă greutatea și dimensiunile maxime impuse de furnizorul de servicii care conține bunuri cu sau fără valoare comercială;
6. COLETĂRIE: serviciu de expediere și transport colete în regim poștal;
7.EXPEDITOR: persoana (fizică sau juridică) care trimite expediția (trimiterea în regim poștal) către destinatar;
8. DESTINATAR: persoana (fizică sau juridică) expres specificată și mandatată să primească expedierea poștală trimisă de expeditor;
9. ETICHETA: documentul special, vizibil și bine atașat pe suprafața fiecărui colet poștal (sau părți ale unei expedieri: plic, colet, palet) și care conține elementele necesare identificării destinatarului, a adresei și detaliilor de contact ale acestuia cât și alte elemente specifice ce țin de identificarea, rutarea și urmărirea derulării expedierii;
10. AWB: termen internațional folosit pentru documentul de însoțire al expediției, document specific ce cuprinde toate elementele caracteristice expedierii cât și elemente ale relației contractuale între furnizorul de servicii poștale și beneficiar;
12. ZI LUCRĂTOARE: zilele din săptămână în care furnizorul de servicii poate lucra efectiv (luni-sâmbătă inclusiv), sunt excluse zilele nelucrătoare (duminica și sărbătorile legale specificate atât în România, în Marea Britanie cât și în țările de tranzit);
13. SERVICIUL STANDARD: serviciu poștal standard negarantat ce presupune predarea trimiterii la adresa destinatarului respectând timpul estimat de tranzit și livrare, fără atragerea răspunderii furnizorului în cazul întârzierilor;
14. VALOARE DECLARATĂ: valoarea totală intrinsecă a trimiterii, valoarea totală în bani a produselor expediate, care stă și la baza calculului asigurării. Valoarea declarată trebuie demonstrată cu documente conforme (chitanțe, facturi, bonuri de casă, evaluări, etc) în cazul declanșării mecanismului de soluționare a reclamațiilor și a despagubirii.

II. DISPOZIȚII GENERALE

1. Relațiile contractuale de tipul prestării de servicii poștale apar între cele două părți contractuale (Beneficiar și Furnizor) cel mai târziu odată cu lansarea (inserarea) comenzii de trimitere din partea clientului și acceptarea ei de către Furnizor, dacă nu există alte înțelegeri contractuale pregatite și semnate în prealabil;
2. Condițiile generale ale acestui document privind prestarea serviciilor poștale, de curierat și de transport internațional propuse clienților noștri respectă cadrul legal european în vigoare din domeniu prevăzut de:

– Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității Europene;
– Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii;
– Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 13/2013 privind Serviciile Poștale cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 187/2013 a Parlamentului României pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale
– Deciziile și reglementările ANCOM România (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglemetare în Comunicații din România)
– Prevederile legale OFCOM în Marea Britanie;
– Convenția din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, semnată la Geneva (CMR*), ratificată de România prin Decretul 451/1972 la data 06 decembrie 1972;
3. Condițiile generale privind furnizarea tuturor serviciilor poștale se aplică tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii poștale, inclusiv în cazurile de neacceptare și nepreluare a trimiterilor poștale, cu exceptia cazurilor în care prevalează alte dispoziții obligatorii din alte acte constitutive;
4. BEP*S TRANS S.R.L oferă servicii incluse în sfera serviciului universal (definit de legislatia în vigoare), dar și neincluse în sfera serviciului universal („non regulated services” conform OFCOM în Marea Britanie) sau servicii de transport rutier internațional în regim de grupaj în următoarele condiții:
– Se acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, respectând GHIDUL DE AMBALARE BEP*S TRANS S.R.L;
– Prin lansarea a comenzilor către operatorii sau agenții BEP*S TRANS S.R.L, expeditorul este de acord cu termenii și conditiile BEP*S TRANS S.R.L, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

III. PREGĂTIREA TRIMITERILOR

1. Este obligatorie lansarea comenzilor (telefonic) numai după pregătirea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii. Comenzile lansate înainte de încheierea acestor operațiuni nu pot fi conforme cu realitatea și pot fi unilateral anulate de către Furnizor;
2. Expeditorul are întreaga responsabilitate cu privire la respectarea restricțiilor de conținut, pregătirea, protejarea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii și nu poate invoca excepția necunoașterii sau a neinformării în cazul în care comanda a fost lansată de altă persoană (destinatar sau terț);
3. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință și respectând condițiile impuse de LISTA DE RESTRICȚII și de GHIDUL DE AMBALARE ale BEP*S TRANS S.R.L;
4. Beneficiarul este unic răspunzator pentru:
a. asigurarea dispunerii corecte și a protejării interioare adecvate ale conținutului trimiterii, în funcție de fragilitatea sau specificul acestuia,
b. ambalarea corectă interioară cât și exterioară a trimiterii, folosindu-se materiale de calitate, conform indicațiilor GHIDULUI DE AMBALARE,
c. sigilarea exterioară completă care să nu permită accesul la conținut fără a lasa urme vizibile, folosind banda de sigilare conformă,
d. asigurarea etichetarii corecte, conținând toate elementele obligatorii,
e. marcarea cu semne vizibile specifice, care indică grija la manevrare, conținutul special;
f. păstrarea detaliilor complete legate de conținutul trimiterii, exprimat în lista de conținut a acesteia și punerea la dispoziția Furnizorului a acestor detalii;
5. Se iau la cunoștință de catre Beneficiar condițiile specifice caracteristice domeniului curieratului și transportului internațional ce presupun în prelucrarea trimiterior: manevrare manuală, încărcare, descărcare, sortare, transport și manipulare mecanică, condiții climatice variate, transport rutier. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință aceste condiții și sunt protejate ca atare;
6. Serviciile prestate de Furnizor nu cuprind și nu prevăd obligații sau responsabilități cu privire la pregătire, ambalare, sigilare sau etichetarea trimiterilor ci se referă doar la transport și activitățile conexe deplasării trimiterilor între expeditor și destinatar;
7. Implicarea în nume personal a reprezentanților Furnizorului în pregătirea trimiterilor Beneficiarului sau folosirea materialelor de ambalare furnizate de Furnizor contra cost sau gratuit nu atrage răspunderea acestuia și nu exonerează Beneficiarul de răspunderea unilaterală a pregătirii expedițiilor;
8. Se iau la cunoștință excluderile și limitările de responsabilitate ale Furnizorului cu privire la pierderi, daune, deteriorări și furturi în cazul folosirii (neconforme în ambalarea exterioară a trimiterilor) valizelor, genților de mână, sacoșelor de rafie sau a oricăror alte mijloace similare cât și a sacilor și pungilor de plastic fără respectarea normelor de ambalare prevăzute de GHIDUL DE AMBALARE  BEP*S TRANS S.R.L ;
9. Nu este recomandată lipirea sau unirea diferitelor colete prin legare sau sigilare împreună. Se pot prelua numai trimiteri formate din colete individuale, nelipite/nelegate între ele și care circulă sub coduri de identificare și etichete unice, indiferent de mărimea sau forma lor. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pierderii părților de expediție sau deteriorărilor aparute ca urmare a nerespectării acestei condiții;
10. În cazul expedițiilor nepregătite corespunzător la momentul lansării comenzilor și a situațiilor ce pot apărea ca urmare a nerespectării acestei condiții, Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul și este de acord să achite suplimentar:
a. diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului, prin modalitățile de plată indicate de acesta,
b. penalitățile impuse de sub-contractori apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
c. costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
d. costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregătirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
e. costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, a depozitării, a încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete,
g. costurile suplimentare înregistrate ulterior ridicării pentru re-ambalare, re-sigilare, re-etichetare în cazul trimiterilor care nu sunt pregătite corespunzator,
h. amenzile, imputările legale ordonate de autoritățile de control, costurile legale de reprezentare și prejudiciul apărut în cazul nerespectării restricțiilor legale de conținut ale trimiterilor;
11. În cazul trimiterilor cu conținut ilegal sau care nu respectă legislația în vigoare, Furnizorul va sesiza autoritățile competente și va colabora cu acestea prin punerea la dispoziție a tuturor detaliilor necesare pentru identificarea responsabililor;
12. Trimiterile poștale considerate corpuri delicte precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracțiunilor și a autorilor lor vor fi puse la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, dar numai în baza dispoziției scrise a autorităților competente;
13. Beneficiarul este pe deplin răspunzator din punct de vedere legal și își asumă demersurile recuperării în cazul în care
expediția sau părți componente ale acesteia vor fi reținute de autoritătile de drept (autoritate vamală, poliție, autorități sanitare, autorități fiscale) din cauza nerespectării legilor și reglementărilor vamale, de tranzit și transport internațional sau normelor sanitar veterinare și de sănătate publică;
14. Furnizorul, prin reprezentanții sau sub-contractorii acestuia, nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere legal sau material în situația în care Beneficiarul nu respectă restricțiile legale de conținut ale trimiterilor și va fi pe deplin exonerat de orice răspundere, fiind considerat transportator de bună credință;
15. Furnizorul va trage la răspundere Beneficiarul și se va îndrepta către acesta pe cale legală, impunând despăgubiri și daune interese pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în această situație (amenzi, penalizări, confiscări, întârzieri în tranzit ca urmare a verificărilor, costuri legale de reprezentare);

IV. RESTRICȚII DE CONȚINUT ȘI LIMITĂRI

1. Ca urmare a normelor vamale stricte, a legislației în vigoare cu privire la tranzitul internațional al mărfurilor în țările din Comunitatea Europeană, a taxelor vamale și accizelor aplicabile în diferite state, cât și a normelor sanitar veterinare și de sănătate publică cu privire la transportul diferitelor produse, Beneficiarul ia la cunoștință și se obligă a respecta restricțiile de conținut, ambalare cât și de limitările de răspundere și asigurare impuse de Furnizor prin LISTA DE RESTRICȚII.

2. LISTA DE RESTRICȚII conține următoarele:

A. PRODUSE INTERZISE total și categoric neacceptate ca urmare a legislației în vigoare, a gradului de pericol sau de risc și care prin natura conținutului sau a ambalării pot pricinui pagube persoanelor, mediului, spațiilor și echipamentelor utilizate cât și celorlalte trimiteri. Identificarea acestor produse în trimiterile preluate de Furnizor duce la denunțarea unilaterală a relației contractuale și la declanșarea procedurii de returnare, notificare autorități sau distrugere, conform prevederilor punctului VII. Aceste produse sunt:

arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vânătoare), arme albe (orice poate răni o persoană, incluzând cuțite, săbii ornamentale),  explozibili și muniție, artificii, pocnitori și alte produse pirotehnice,  produse solide ușor inflamabile (cremene, pietre de brichete, chibrituri), produse lichide ușor inflamabile (solvenți, decapanți, alcool de concentrație),  produse gazoase explozibile sau volatile (butelii cu gaz, aerosoli, extinctoare),  materiale și deșeuri radioactive, corozive, oxidante (inclusiv acid de baterii), substanțe și deșeuri toxice și otrăvuri (incluzând erbicide, pesticide),  baterii ,  droguri ilegale, produse farmaceutice asimilate,  substanțe etnobotanice sau halucinogene, medicamente cu prescripție medicală,  sânge, mostre pentru analize medicale, dejecții sau secreții animale sau umane,  organe pentru transplant, material sanitar sau medical cu regim special, rămășițe umane sau animale (inclusiv oseminte, cenușă din incinerări), piei sau blănuri de animale neargăsite, neprelucrate,  animale vii sau moarte (incluzând păsări, reptile, insecte),  plante, flori naturale, semințe sau germeni,. fildeș și produse din fildeș,  țigări și alte produse din tutun (incluzând tutun vărsat sau neprelucrat), material pornografic sau împotriva bunelor moravuri sau ordinii publice afișat exterior trimiterilor sau neprotejat în interiorul trimiterilor,  lichide de orice fel (inclusiv cele cu vâscozitate mare), indiferent de ambalare, adezivi și vopsele, motoare, generatoare, piese mecanice ce conțin produse petroliere, uleiuri, metale prețioase, pietre prețioase, bijuterii din metal prețios, produse contrafacute care circulă în vederea comercializării împotriva legii, antichități, lucrări de artă, tablouri din patrimoniul național cu regim special.

B. PRODUSE ACCEPTATE FĂRĂ ASUMARE DE RĂSPUNDERE, care pot fi preluate doar pe răspunderea Beneficiarului, fără posibilitatea despăgubirii atât în cazul pierderii totale sau parțiale cât și a deteriorării de orice fel. Acestea nu pot fi cuantificate ca valoare intrinsecă sau nu respectă normele impuse de Furnizor iar pagubele apar ca urmare a faptei expeditorului. Sunt preluate fără valoare declarată, pe răspunderea Beneficiarului și fără posibilitatea despăgubirilor:

1. documente de identitate personala originale (buletin, pasaport, certificat de nastere, permis de conducere, etc)
2. cecuri, bilete cu valoare, instrumente financiare la purtator, cambii, certificate de trezorerie, actiuni, alte valori
3. documente sau date personale si comerciale pe suport material (hartie) sau electronic (cd, hard-disk, memory stick) inclusiv suportul acestora
4. produse interioare trimiterilor insuficient și necorespunzător pregătite și protejate conform fragilității, incorect ambalate sau incomplet sigilate și care nu respectă indicațiile din GHIDUL DE AMBALARE
5. produse care ies din ambalaj, sunt atașate/legate de alte colete fără ambalare separată sau care sunt dispuse în colete unite/legate între ele nepreluate separat   
6. materiale și produse folosite la protejare, ambalare, sigilare, inclusiv dacă se folosesc genți, valize, poșete, huse, lăzi, cutii, recipiente sau articole similare. Acestea circulă fără valoare, doar ca ambalaj și fără a putea fi despăgubite pentru deteriorări de orice fel, înlocuire sau pierdere;
7.produse perisabile care necesita conditii speciale de transport(produse alimentare).

C. PRODUSE ACCEPTATE DOAR CU RĂSPUNDERE PARȚIALĂ care pot fi preluate doar cu acceptarea unei responsabilități limitate din partea Furnizorului de servicii poștale, chiar dacă au fost pe deplin respectate indicațiile de ambalare din GHIDUL DE AMBALARE.

Astfel, Furnizorul specifică următoarele situații:

a. VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDEREA TOTALĂ ÎN TRANZIT ÎN LIMITA VALORII DECLARATE, DAR NU VA RĂSPUNDE PENTRU DETERIORĂRI (INCLUSIV DAUNE TOTALE).

Asumarea despăgubirilor intervine doar în cazul pierderii totale a trimiterii (dispariție, furt, pierdere din vina Furnizorului) și este exclusă orice posibilitate a despăgubirilor în cazul daunelor, deteriorărilor de orice natură (externă sau internă, inclusiv a daunei totale), chiar dacă sunt bine ambalate (conform GHIDULUI DE AMBALARE BEP*S TRANS S.R.L), ca urmare a specificului foarte fragil, instabil, special sau incompatibil cu specificul logistic și gama de servicii prestate de către Furnizor. Aceste produse sunt:
1. produse din sticlă și orice produse sau elemente ce conțin sticlă
2. produse din porțelan, ceramica, lut
3. produse din piatră, marmură, rășini, gresie, faianță
4. produse și elemente din plastic, fontă sau alte materiale casabile
5. piese fragile și componente auto voluminoase din tablă, aluminiu, plastic, sticlă (portieră, capotă, plafon, bară auto, parbriz, lunetă, etc)

V. LANSAREA COMENZILOR

1. Furnizorul pune la dispoziția clienților și publicului interesat următoarele canale de contact, de informare și de lansare comenzi:
a. telefonic – apelând unul din numerele de telefon de contact, afișate public;
b. puncte de lucru fixe sau mobile deschise publicului;   
2. Nu sunt acceptate și nu pot fi procesate comenzi transmise prin email simplu, mesaj în cadrul rețelelor de socializare, mesaj text de tip SMS sau apelând alte numere de telefon arondate reprezentanților, nespecificate ca fiind canale oficiale de contact;
3. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru întârzierile sau pierderile înregistrate direct sau indirect ca urmare a ignorării comenzilor transmise pe alte canale decat cele stabilite la punctul V.1;
4. Nu se pot prelua comenzi fără cunoașterea de către Beneficiar a tuturor detaliilor obligatorii:
a. numele complete ale persoanelor implicate (expeditor, destinatar),
b. adresele complete și corecte folosite în comandă și etichetare (județ, localitate, stradă, număr casă, bloc, scară, etaj, apartament),
c. codul poștal aferent adresei,
d. numere de telefon de contact (incluzând prefixul de județ, după caz),
e. adrese de email pentru notificări automate,
f. numărul exact al coletelor,
g. greutatea reală cât mai precisă (în kilograme),
h. dimensiunile coletelor (lungime, lățime, înălțime măsurate în cm).
i. conținutul detaliat al expedierilor (inclusiv exprimat în lista de conținut)
5. Comenzile transmise fără detaliile complete necesare, transmise eronat prin alegerea unor servicii inadecvate, care nu sunt disponibile Beneficiarului și tipului de trimitere a acestuia, pot fi unilateral refuzate și anulate de Furnizor, prin reprezentanții săi, inclusiv după inserarea și confirmarea lor online;  
6. În cazul ridicărilor sau livrărilor la persoane juridice, campusuri școlare, universitare sau adrese asimilate cât și în cazul complexurilor rezidențiale securizate, trimiterile vor fi lăsate în zona specială desemnată (recepție, post-room, mail-room, front office, etc), Furnizorul neavând obligația de a depăși aceste spații specifice; 
7. Anularea comenzilor se face cu informarea Beneficiarului prin telefon și cu returnarea în totalitate a sumelor deja achitate în termen de 3 zile lucrătoare de la decizia de anulare;
8. La momentul transmiterii comenzilor (telefonic), Beneficiarul își asumă răspunderea pentru transmiterea detaliilor incorecte și iși exprimă în mod expres acordul său:
a. să achite suplimentar diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului,
b. să suporte pierderile înregistrate ca urmare a plății în exces a unui preț mai mare obținut prin exagerarea greutății, dimensiunilor, încadrarea în zonele tarifare incorecte sau alegerea serviciilor greșite,
c. să achite penalitățile impuse apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
d. să achite costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
e. să achite costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregatirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, re-etichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
f. să achite costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete;
10. Detaliile incorect declarate sau completate în comandă, legate de nume de persoane (expeditor, destinatar), adrese complete (de expediere sau destinație), numere de telefon de contact, pot duce la întârzieri sau la imposibilitatea livrării trimiterii, fapt pentru care Furnizorul nu este și nu poate fi responsabil;
11. Înainte de înregistrarea expedierii la Furnizor, Beneficiarul trebuie să se informeze și să verifice dacă expedierile sale conțin bunuri excluse de la livrare conform LISTEI DE RESTRICȚII de la punctul IV. Necunoșterea restricțiilor nu poate fi invocată pentru evitarea aplicării procedurii de returnare sau distrugere;
12. În cazul în care există dubii cu privire la încadrarea bunurilor în lista de restricții, Beneficiarul trebuie să anunțe Furnizorul și să aștepte decizia acestuia înainte de lansarea comenzii;
13. La momentul comenzii, Beneficiarul trebuie să declare valoarea trimiterii (atestată de documente în cazul asigurării suplimentare).Bunuri cu valoarea mai mare de echivalentul a 100 Lire se declara si de achita 10% din valoare.
14. Când sunt expediate bunuri impozabile, mărfuri în regim comercial sau alte produse ce au obligația a fi însoțite de documentații, autorizații, aprobări, facturi de proveniență sau către beneficiari, documente de însoțire a mărfurilor, Beneficiarul răspunde de asigurarea întregii documentații necesare pentru autoritățile vamale sau de control și acestea trebuiesc atașate la trimitere, într-un plic vizibil exterior ușor accesibil.
15. Comenzile transmise deja Furnizorului pot fi anulate sau modificate de Beneficiar cu cel puțin 24 de ore (cu o zi, maxim până în ora 15.00 GMT) înainte de ziua programată pentru ridicarea de la adresă;
16. Anularea sau modificarea comenzilor se face direct de Beneficiar doar telefonic, în contact cu operatorii Furnizorului sau online prin formularele specifice puse la dispoziția clienților și nu vor fi luate în considerare notificările trimise prin mesaje text de tip SMS, email sau alte mesaje prin rețelele de socializare.

 

VI. PLATA SERVICIILOR, PENALITĂȚI ȘI COSTURI SUPLIMENTARE

1. Cu excepția cazurilor în care a fost prevăzut anterior contractual, plata serviciilor se va efectua în conformitate cu lista de prețuri actuală a Furnizorului. Se vor aplica tarifele valide în ziua plasării comenzii de expediere;
2. Prețul serviciilor prestate de Furnizor este calculat în funcție de:    
a. greutatea reală a trimiterii (în kilograme), 
b. greutatea optimă (cea mai mare dintre greutatea reală și cea volumetrică–ce implică și dimensiunile trimiterii) în cazurile specificate,     
c. încadrarea în anumite zone de tarifare la ridicare și livrare sau de distanțele de anumite puncte de lucru,  
d. costuri și servicii suplimentare pentru care optează Beneficiarul,     
e. costuri suplimentare ce intervin pe parcursul prestării serviciilor ca urmare a unor situații independente de voința Furnizorului sau ca urmare a acțiunilor Beneficiarului;
3. Din momentul în care comanda este transmisă către Furnizor, Beneficiarul își exprimă acordul cu modalitățile de procesare ale comenzii, cu rutele și modalitățile de transport și manevrare cât și cu tarifele practicate, costurile suplimentare și penalitățile ce pot interveni obiectiv ulterior. Beneficiarul nu poate invoca necunoașterea acestora ulterior lansării comenzilor în scopul evitării plăților sau a nerespectării procedurilor;
4. Nerespectarea termenului minimal de anulare sau modificare a comenzii aduce prejudicii Furnizorului și acesta este îndreptățit să impună și să rețină din orice plăți ale Beneficiarului costurile înregistrate cu organizarea, programarea și plata sub-contractorilor și să ceară recuperarea acestor prejudicii.
5. În cazul anulării comenzii, suma de bani care a fost deja achitată este returnată plătitorului în termen de 3 zile lucrătoare cu reținerea costurilor suplimentare sau a penalităților ce intervin anterior anulării;       
6. Tarifele Furnizorului sunt clar afișate pe paginile de internet specifice accesibile publicului și în listele de prețuri transparent expuse și se pot furniza cotații instante de preț înainte de momentul transmiterii comenzii online sau la cererea celor interesați. 
7. Orice modificări de tarife se comunică cu minim 15 zile înainte de intrarea în vigoare și se comunică prin afișare publică sau notificare către Beneficiar;       
8. Moneda admisă în care se achita tarifele și se încasează sumele ramburs este RON, GBP, EURO ;      
9. Plata diferențelor de preț, a costurilor suplimentare și a penalităților se face pe parcursul derulării trimiterii la cererea Furnizorului: numerar;
10. În cazul în care Beneficiarul nu plătește valoarea facturilor la termenul convenit contractual, Furnizorul poate aplica penalități în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea scadentă și neachitată;    
11. Nu sunt acceptate cu plata la destinație, trimiterile asigurate la valoare declarată, acestea trebuind să fie achitate integral, maxim la momentul ridicării de la adresă;
12. În situația în care destinatarul nu poate plăti sau refuză plata și încercările de livrare către acesta eșuează, trimiterea poștală va fi păstrată pe parcursul a 7 zile lucrătoare de la data ultimei încercări (avizări), așteptându-se plata sumei ramburs restante;       
13. În acest termen, Beneficiarul poate recupera personal trimiterea poștală de la punctul de lucru specificat de Furnizor, reprogramarea pentru livrare la adresă nemaifiind posibilă decât contracost;      
14. Notificarea Beneficiarului se face telefonic sau prin email și depozitarea la dispoziția expeditorului sau a destinatarului se face cu perceperea costurilor suplimentare de depozitare (£1.00/zi calendaristică) începând din ziua notificării;

15. Dacă în acest timp Beneficiarul nu a revendicat trimiterea poștală și nu a achitat în întregime sumele restante (inclusiv depozitarea până în ziua revendicării), trimiterea în cauză va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea Furnizorului pentru acoperirea costurilor de transport și depozitare;
16. Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul cu privire la dreptul de retenție al Furnizorului asupra trimiterii sau partidei de mărfuri ce face obiectul prestării serviciilor, până la achitarea integrală a tuturor costurilor de transport, costurilor suplimentare sau a penalităților imputate. Dreptul de proprietate asupra acestor trimiteri nu poate fi invocat în recuperarea lor fără plata sumelor restante.

VII. DESCHIDEREA, RETURNAREA ȘI DISTRUGEREA TRIMITERILOR

1. Secretul trimiterilor este inviolabil;         
2. Furnizorul nu va putea deschide trimiterea poștală, excepție făcând situațiile speciale prevazute în condițiile și urmând procedura legală descrise la punctul VII;         
3. Furnizorul este împuternicit să refuze transportul continuu dacă, după acceptarea bunurilor se descoperă un motiv de excludere sau dacă există motive de presupunere a excluderii coletului de la expediere în conformitate cu respectarea restricțiilor de la punctul IV.                  
4. Acceptarea inițială a coletelor ce conțin bunurile excluse sau restricționate la punctul IV nu reprezintă o renunțare la procedura de verificare sau la decizia de excludere ulterioară de la transport;
5. În cazul în care trimiterile ce fac obiectul tranzitului internațional nu pot fi verificate ca respectând LISTA DE PRODUSE INTERZISE (punctul IV.2.A) de către reprezentanții Furnizorului la preluarea de la Beneficiar, acesta din urmă își exprimă acordul expres ca, din motive întemeiate ce țin de siguranța și legalitatea activității Furnizorului, să se scaneze, să se deschidă și să se inspecteze conținutul interior al trimiterii respective;
6. Acordul expres se referă, prin extindere, și la acțiunile oricăror autorități naționale sau internaționale, autorități vamale, fiscale, poliție sau similare;         
7. Procedura de verificare a trimiterilor internaționale intervine doar din motive de securitate și nu încalcă în nici un fel secretul inviolabil al trimiterior poștale, nu este asimilată acesteia;
8. Expeditorul, care rămâne proprietarul trimiterii poștale până la livrarea la destinatar, este informat încă de la lansarea comenzii în legătură cu procedura de verificare și își exprimă în mod expres dorința ca procedura de verificare să fie parcursă de Furnizor, în condițiile specificate de acesta, această măsură fiind parte și condiție obligatorie a înțelegerii contractuale dintre părți.       
9. În cazul în care încălcarea restricțiilor de conținut (LISTA PRODUSELOR INTERZISE) este evidentă, ca urmare a constatării imediate (olfactive, auditive, vizuale) procedura de verificare este imediată constatării, fără necesitatea scanării;
10. Procesul verbal de verificare și constatare ale conținutului trimiterii poate fi remis în copie și Beneficiarului, odată cu returnarea trimiterii ca neconforme sau cu notificarea autorităților cu privire la încălcarea legilor sau la cererea înaintată în scris de către Beneficiar, în termen de 14 zile lucrătoare (de la primirea cererii înaintate de Beneficiar în scris);

13. Constatările înregistrate în procesul verbal pot duce la:
a. resigilarea și continuarea procesului de trimitere a expedierii, conținutul acesteia respectând restricțiile și LISTA PRODUSELOR INTERZISE. În acest caz notificarea cu privire la verificarea conținutului se afișează vizibil exterior trimiterii, prin lipirea unui anunț specific;      
b. notificarea autorităților legale cu privire la nerespectarea gravă a restricțiilor de conținut sau forma exterioară (arme, explozibili, droguri, substanțe interzise, material obscen, etc) și punerea trimiterii la dispoziția acestora odată cu înștiințarea Beneficiarului asupra acestui lucru;

c. resigilarea și returnarea trimiterii sau a părților de trimitere care nu respectă restricțiile de conținut (conțin produse specificate în LISTA DE PRODUSE INTERZISE) către expeditor în forma și cu conținutul inițial. Returnarea se face cu reținerea sau impunerea recuperării costurilor de transport tur-retur Beneficiarului, între adresa expeditorului și punctul de lucru al Furnizorului unde s-a constatat nerespectarea restricțiilor;    
14. Costurile de transport tur-retur se calculează în funcție de prețurile locale sau obținând o cotație de preț din partea sub-contractorului folosit de Furnizor;
15. Deschiderea trimiterilor poștale poate fi facuta de Furnizor, în aceleași condiții, și pentru:
a. a asigura procesarea corectă a formalităților și documentelor vamale, în 14 zile de la notificarea scrisă sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă și verificarea autorităților vamale nu este iminentă;
b. a elimina orice riscuri ce pot afecta persoane, bunuri, proprietăți sau alte expedieri de către un colet care nu poate fi livrat sau este refuzat;        
c. a afla conținutul și valoarea coletelor care nu pot fi livrate sau sunt refuzate și nu pot fi returnate, astfel încât coletul să poată fi distrus sau să intre în proprietatea Furnizorului după parcurgerea procedurii;
d. a identifica trimiterea în cazul în care eticheta nu este prezentă sau nu oferă detalii concludente necesare identificării, în 7 zile de la notificarea în scris sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă;
16. În vederea eliminării riscurilor dacă bunurile sunt perisabile sau pentru orice motiv similar care periclitează baza logistică, sănătatea sau integritatea personalului, coletul poate fi imediat deschis fără notificare prealabilă;   
17. Dacă, în conformitate cu VII.5 si VII.15-16 coletul nu poate fi livrat, returnat la Beneficiar sau acesta nu îl mai acceptă, Furnizorul va păstra coletul pentru o perioadă de 6 luni. Termenul de 6 luni se calculează de la data preluării coletului de la expeditor;
18. Dupa expirarea termenului menționat anterior, Furnizorul are dreptul să distrugă bunurile sau să intre în posesia lor pentru recuperarea cheltuielilor de transport sau depozitare, fără alte notificări; Depozitarea se face doar cu impunerea costurilor suplimentare pentru depozitare (1.00 GBP/zi);       
19. Furnizorul poate distruge trimiterea poștala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu informarea Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz, contractul de prestări servicii încetează imediat prin denunțare unilaterală, fără returnarea plăților încasate pentru o astfel de trimitere.

VIII. DERULAREA SERVICIILOR

1. BEP*S TRANS SRL – serviciul de coletărie și transport .
2. Serviciile prestate de Furnizor, fără plata costurilor suplimentare, acoperă:           
a. organizarea generală a transportului, împreună cu toate aspectele specifice acesteia;
b. organizarea ridicării expedierii de la adresă, într-o singură încercare anunțată corespunzator Beneficiarului;
c. organizarea livrării la adresa specificată în comanda iar dacă destinatarul nu este găsit, reluarea ei în a doua încercare de livrare în același preț;            
d. livrarea, cu scopul îndeplinirii obligației, oricărei persoane găsite la adresa destinatară, cu excepția cazurilor în care există un motiv plauzibil de a pune la îndoială dreptul acestei persoane de a prelua livrarea.

e. păstrarea în siguranță sau returul la client a oricăror colete ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar, conform procedurilor stipulate de acest document;           
3. Beneficiarul se obligă să fie la adresa de ridicare specificată pe tot intervalul orar precizat de serviciul ales, fără a putea restrânge acest interval;    
4 Furnizorul are dreptul să refuze preluarea trimiterilor și onorarea comenzilor din partea Beneficiarului în următoarele cazuri:
a. comportament neadecvat sau injurios față de operatorii telefonici;
b. expedierea sau parțile sale componente nu sunt gata la momentul stabilit pentru preluare sau la predare. Plicurile, coletele, paleții, partida de marfă nu sunt gata ambalate corespunzator, nu sunt bine închise și sigilate, nu au bine lipite etichetele cu detaliile complete ale destinatarului;
c. produsele fragile nu sunt bine ambalate, nu sunt corespunzator protejate și inscripționate cu mențiunea FRAGIL, există certitudinea că nerespectarea specificațiilor cu privire la ambalare poate duce la deterioararea produselor fragile;
d. există suspiciunea din partea operatorilor sau delegaților Furnizorului că expeditorul nu respectă restricțiile de conținut și nu declară conținutul adevarat sau complet al expediției sau ceea ce se intenționează a se trimite în expediția respectivă face parte din LISTA PRODUSELOR INTERZISE, cuprinse la IV.2.A. Furnizorul poate cere expeditorului deschiderea și verificarea conținutului, refuzul acestuia putând duce la anularea unilaterală a comenzii;
5. Furnizorul are dreptul să refuze predarea trimiterilor către destinatari în următoarele cazuri:
a. Beneficiarul nu achită integral tariful corespunzator stabilit, inclusiv în urma recalculării conform greutății reale și dimensiunilor identificate la recepția sau verificarea în depozitele Furnizorului;
b. sunt refuzate achitarea costurilor suplimentare și a penalităților impuse ca urmare a nerespectării clauzelor descrise la VI.18 si VI.19;
c. este refuzată plata sumelor rămase restante și specificate cu achitare ramburs la destinatar;             
d. când, după preluarea coletelor, rezultă în mod neîndoielnic, în urma verificărilor specificate la punctul VII, că acestea conțin bunuri interzise la transport din LISTA DE RESTRICȚII și este parcursă procedura de returnare sau notificare a autorităților competente;
e. când, după preluarea coletelor, acestea au produs sau pot produce iminent pagube celorlalte expediții manevrate, mijloacelor de transport sau bazei logistice ale Furnizorului sau sub-contractorilor săi, pun în pericol sănătatea personalului implicat, atentează la protecția mediului, sunt contrare normelor de protecția muncii, prevenirea incendiilor, normelor sanitar-veterinare sau de sănătate publică. În acest caz se parcurge procedura imediată de distrugere a trimiterii cu notificare;
6. Preluarea expedierilor de la adresa Beneficiarului, în ziua și intervalul orar specificate la momentul lansării comenzii nu poate fi garantată;
7. Furnizorul va depune toate eforturile să respecte zilele și intervalele de orare specificate în comenzi și va notifica Beneficiarul în cazul în care apar situații punctuale obiective în cazul în care acestea nu pot fi onorate;
8. În cazul în care Furnizorul nu poate respecta ziua sau intervalul orar precizate în comanda, aceasta poate fi reprogramată fără costuri suplimentare, într-o altă zi convenabilă Beneficiarului;      
9. În cazul trimiterilor agabaritice, cargo sau a paleților, Beneficiarul are obligația să asigure manevrarea și încărcarea/descărcarea cu utilaje specifice .

IX. TIMPII DE LIVRARE

1.Timpul de livrare este 3-7 zile lucratoare.

X. ASIGURAREA

1. Costul asigurării trimiterilor este calculat în funcție de valoarea declarată, după cum urmează:
a. Cost £0.00 pentru trimiteri cu valoare declarată de până la £100.00/colet (plic, palet);
b. Cost de 10% din valoarea declarată pentru trimiteri cu valoare declarată mai mare de £100/colet (plic, palet);

XI. MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR

1. Furnizorul a stabilit un mecanism de soluționare a plângerilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, sustragerea, distrugerea parțială, totală sau deteriorarea trimiterilor poștale precum și nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de despăgubire;
2. Obiectul plângerii îl poate constitui:     
a. pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totală sau parțială a trimiterilor poștale;
b. nerespectarea timpului de predare a trimiterilor poștale, conform contractului și specificațiilor serviciului ales;
c. conduita profesională a reprezentanților Furnizorului;
d. orice alte obiecții referitoare la calitatea serviciilor prestate;
3. Furnizorul nu este obligat să ia în considerare o reclamație decât după momentul în care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport;
4. Termenul de depunere a plângerii adresate furnizorului de servicii poștale este de 4 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii;
5. Notificările în legatură cu constatarea pierderii, lipsurilor, diferențelor de greutate, deteriorărilor vizibile (inclusiv la ambalaj) trebuiesc făcute încă din momentul livrării la adresă, menționându-se operatorilor acest fapt atunci când se semnează de primire;
6. Sustragerile din conținut, deteriorările și pagubele ascunse sau invizibile la prima vedere pot fi identificate ulterior și trebuiesc notificate Furnizorului în maxim 48 de ore de la primirea trimiterii (sau recuperarea) de către destinatar;
7. Notificările către Furnizor, înregistrate după depășirea termenului maxim de 48 de ore, duc implicit la declinarea responsabilității acestuia, indiferent de motivele invocate de Beneficiar;
8. Beneficiarul nu poate invoca imposibilitatea notificării din cauza lipsei destinatarului de drept la momentul livrării la adresă, verificarea integrității și a conținutului putând fiind făcute de persoana care primește și semnează efectiv expediția;   
9. Beneficiarul (expeditorul, destinatarul sau terța persoană care lansează comanda), nemulțumit de serviciile oferite sau păgubit în urma transportului, poate formula o plângere scrisă, la adresa bepsreclamatiit@gmail.com;  
10. Plingerea  trebuie sa fie înaintat Furnizorului, în termen de 4 luni calendaristice de la data depunerii trimiterii, prin una din urmatoarele modalități:
a. prin poștă, cu confirmare de primire la sediul social al Furnizorului;    
b. prin e-mail pe adresa specială bepsreclamatiit@gmail.com;
c. în persoană la adresa sediului social al Furnizorului;
12. Împreună cu plingerea reclamantul trebuie să depună/trimită toate documentele aferente fundamentării pretențiilor și necesare investigațiilor și analizei complete a reclamației.                           
a. proces verbal de constatare a lipsei sau deteriorării la momentul livrării încheiat de curier/operator sau poze detaliate care arată deteriorările reclamate;
b. dovada notificării în maxim 48 de ore de la predarea trimiterii către destinatar asupra lipsurilor sau deteriorărilor;
c. lista de inventar a conținutului și descrierea detaliată a produselor interioare trimiterii, cu specificarea celor care lipsesc;
d. documente doveditoare a valorii totale declarate a trimiterii (facturi, chitanțe, bonuri de casă, confirmări de plată, etc) sau a produselor deteriorate;          
e. în cazurile specificate de Furnizor, ambalajul folosit sau produsele deteriorate în cauză pentru expertiză;    
13. Lipsa unora dintre documentele sau dovezile necesare investigației duce la declinarea responsabilității din partea Furnizorului, ca urmare a faptului că plângerea este neconcludentă, nu este susținută cu dovezi sau valoarea declarată nu poate fi demonstrată în forma legală cerută;            
14. Reclamația înaintată Furnizorului va fi înregistrată și reclamantului i se va comunica numărul de înregistrare, pentru conformitate și referința în corespondența ulterioară; Comunicările Furnizorului în legătură cu plângerea înaintată vor fi transmise Beneficiarului întotdeauna prin e-mail, specificând și numărul de înregistrare;
15. Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația în termen de 30 de zile calendaristice de la data introducerii acesteia;
16. Dacă în termenul de 30 de zile calendaristice plângerea depusă de reclamant nu se soluționează sau se soluționează nesatisfăcător pentru Beneficiar, acesta are deschisă calea contestației sau a acțiunii în instanță, așa cum prevede legislația în vigoare.

XII. PROCEDURA DE DESPĂGUBIRE

1. În cazul în care plângerea este considerată întemeiată și în urma investigațiilor se dă curs acesteia și câștig de cauză reclamantului, ca urmare a dispozițiilor legale sau a înțelegerilor contractuale, suma admisă pentru despagubire va fi remisă acestuia; Plata se face în termen de 30 de zile de la data deciziei de despăgubire comunicată reclamantului;
2. Furnizorul plătește despăgubiri în funcție de valoarea declarată a trimiterii după cum urmează:
a. în caz de pierdere totală (dispariție, sustragere):
– în cuantum de până la întreaga valoare declarată pe colet, în funcție de decizia de despăgubire și documentele aferente plângerii;
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A și IV.2.B;
b. în caz de distrugere totală a conținutului (daună totală):
– în cuantum de până la întreaga valoare declarată pe colet, în funcție de decizia de despăgubire și documentele aferente plângerii;
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctul IV.2.A, IV.2.B și IV.2.C.a;
c. în caz de sustragere din interior, deteriorare parțială (internă sau externă):
– în cuantum procentual din valoarea declarată pe colet, pentru partea sau produsele lipsă, distruse sau deteriorate. Decizia de despăgubire va lua în calcul greutatea lipsă, gradul de deteriorare dovedit și valoarea produselor demonstrată de documentele aferente plângerii;
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £50.00/colet pentru piese de mobilier asamblate (altele decât cele plat-ambalate „flat-pack”), canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele sau alte piese de mobilier ce presupun prezența la manevrare a cel puțin 2 persoane (punctul IV.2.C.b);
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £100.00/colet pentru electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, mașini de spălat, cuptoare, aragaze, mașini de spălat vase, cuptoare cu microunde (punctul IV.2.C.b);                       
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £200.00/colet pentru televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasmă, digitale, monitoare, laptopuri, calculatoare tip desktop, tablete, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile (punctul IV.2.C.b);
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A, IV.2.B și IV.2.C.a;
3. În urma deciziei de despăgubire nu pot fi returnate costurile suplimentare, penalitățile impuse și costul asigurării la valoare declarată platite, sumele returnate referindu-se strict la tarifele achitate pentru serviciile poștale sau de transport internațional prestate;
4. Conform legislației și prevederilor acestor termeni contractuali dintre Furnizor și Beneficiar, Furnizorul este total exonerat de răspundere și nu va acorda despăgubiri dacă:                       
a. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau a omisiunii sau acțiunii uneia dintre părți: expeditor, destinatar, Beneficiar al comenzii sau a reprezentanților acestora implicați în anumite operațiuni;
b. paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terțe persoane pentru care Furnizorul nu este chemat potrivit legii să răspundă (vamă, instituții legale, etc – sunt excluși sub-contractorii sau partenerii direcți pentru care Furnizorul răspunde solidar cu aceștia);                                        
c. trimiterea a fost primită fără obiecții și fără notificare în maxim 48 de ore de la semnarea de primire de către destinatar;                             
d. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră (război, accident, embargo, ș.a.) sau a cazului fortuit (cutremur, furtună, inundație, ș.a.), situație în care Beneficiarul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția costurilor suplimentare, penalităților sau a tarifului de asigurare;                      
e. paguba s-a produs din vina mărfurilor care prin natura lor favorizează spargeri, scurgeri, ruginire, autoaprindere, descompunere, perimare, acțiunea paraziților sau deteriorările sunt de natură magnetică sau electrică, ștergerea înregistrărilor electronice sau a imaginilor.

XIII. OBLIGAȚII FURNIZOR. LIMITELE DE RĂSPUNDERE

1. Furnizorul răspunde, după cum urmează, din momentul acceptării trimiterilor Beneficiarului pentru expediere până la livrarea la destinatar:
a. pentru pierdere sau deteriorare a bunurilor în timpul expedierii interne, în România, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului Romaniei nr. 31/2002, completate cu celelalte dispoziții legale în vigoare;
b. pentru pierdere sau deteriorare a bunurilor în timpul expedierii internaționale sau pe teritoriul Marii Britanii, conform prevederilor CMR pentru transportul rutier internațional și ale Convenției de la Varșovia, a Convenției de la Montreal pentru transportul aerian sau a prevederilor OFCOM ale Regatului Unit;
2. Furnizorul nu este responsabil și nu îi sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată, deteriorată sau nelivrarea coletului;
3. Răspunderea pentru pierderea, sustragerea sau deterioarea bunurilor este, în plus față de cazurile reglementate legal, exclusă dacă:
a. trimiterea este exclusă de la expediere în conformitate cu prevederile capitolului IV (LISTA DE RESTRICȚII) sau răspunderea Furnizorului este limitată de aceste prevederi (IV.2.B si IV.2.C);
b. pagubele sunt cauzate de fapta expeditorului, de acte sau omiteri ale Beneficiarului, destinatarului, sau agenților lor;

XIV. TERMENI FINALI

1. Beneficiarul nu poate contesta sau înregistra plângeri împotriva acestor termeni și condiții contractuali;  
2. Prevederile prezente sunt anulate doar de o decizie judecatorească sau numai dacă Furnizorul recunoaște ca deplin justificată o anumită modificare;                                                     
3. Acordurile divergente sunt valide numai dacă sunt facute în scris. Această cerință ce impune forma scrisă nu poate fi eliminată verbal;                                                                                                                                                
4. Locul realizării și al jurisdicției este sediul Furnizorului de servicii care acceptă comanda Beneficiarului;
5. Orice contingente ce nu sunt prevăzute de acești termeni generali sunt, în baza sistemului legal ce se aplică, acoperite de orice dispoziții ce se încadreaza mai bine ca sens și scop în contingența respectivă;
6. Legislația aplicabilă este aceea a țării în care se află sediul social al Furnizorului de servicii.
7. BEP*S TRANS S este o Societare cu Raspunderi Limitata  înmatriculată în Romania și se supune legislației și autorităților romane. Pentru acțiuni în instanță poate fi citată în instanțele din Romania. Citațiile se primesc la sediul cu punctul de lucru Sat Lunca Cetatuii, Comuna Ciurea, Str. Bisericii, NR.94.

 GHID DE AMBALARE
 

FOLOSIŢI CUTIILE DE CARTON PENTRU PREGĂTIREA TRIMITERILOR DVS!
 

AVANTAJE:

1. protecţie mai bună a conţinutului – cutiile de carton, mai ales cele din carton dublu stratificat, îşi păstrează forma şi protejează mult mai bine interiorul, mai ales în cazul produselor fragile. Folosiţi cutiile de carton în toate cazurile, mai ales dacă trimiteţi dulciuri, cosmetice, alimente, jucării, electronice, produse de uz casnic şi electrocasnice, etc. Acestea sunt mai bine protejate şi nu sunt presate, sfărâmate, turtite sau deteriorate. Genţile de mână sau rafiile nu permit acest lucru şi nu conferă nici o protecţie conţinutului fragil.

2.o mai bună sigilare – cutiile de carton pot fi foarte uşor şi complet sigilate cu banda adezivă. Deterioararea sigiliului sau deschiderea cutiilor poate fi uşor sesizată şi reclamată. Genţile, sacoşele rafia, valizele se închid de cele mai multe ori cu fermoare, pot suferi deteriorări, deschideri ale fermoarului sau ale buzunarelor şi nu prezintă siguranţa specifică unui colet bine sigilat.

3.posibilitatea etichetării – pe cutiile de carton se pot lipi foarte uşor etichetele necesare cu detaliile destinatarului cât şi diferitele elemente de identificare ale expediţiilor cu coduri de bare la diferiţii transportatori. Genţile, rafiile, valizele, prin materialul lor exterior textil nu asigură posibilitatea lipirii solide a unei etichete şi necesită operaţiuni suplimentare de înfoliere. Lipsa etichetelor de pe colete poate duce la blocarea livrării, întârzieri, rutări greşite sau chiar pierderea acestora.

4.mult mai bună manevrare şi stivuire – cutiile de carton, prin forma lor paralelipipedică şi prin suprafeţele lor plane specifice permit manevrarea mult mai uşoară şi preluarea pe utilajele specifice (cărucioare, paleţi, benzi sortatoare, etc) cât şi stivuirea lor mai uşoară şi în funcţie de greutate şi fragilitatea conţinutului (indicele gradului de aşezare în stivă). Cutiile vor fi dispuse în depozite şi în mijloacele de transport una peste alta mult mai uşor şi în acest fel cutiile fragile pot fi întotdeauna aşezate în partea superioară a stivei pentru a fi protejate. Genţile, rafiile, valizele se rostogolesc, alunecă, suferă deformări şi nu pot fi stivuite iar protejarea unui conţinut fragil este imposibilă mai ales în condiţiile în care acestea sunt grele şi voluminoase şi nu pot fi puse în partea superioară a stivei. Conţinutul fragil al unor astfel de trimiteri va fi presat, zdrobit, deteriorat în stivă sau la manevrari.
  Greutatea minima 20 kg(pina la 2500 km), 30 kg (peste 2500 kg) 

DIN  ROMANIA COLETELE  NU SE RIDICA DE LA ADRESA, NICI NU SE LIVREAZA LA ADRESA.

TARIF 
IRLANDA 1.5 EURO MINIM 20 KG
IRLANDA DE NORD 1.5 LIRE   MINIM 30 KG
SCOTIA 1.5 LIRE MINIM 30 KG
ANGLIA 1 LIRA SAU 1.5 LIRE    MINIM 20 KG
GERMANIA 1.5 EURO     MINIM 20 KG
BELGIA 1.5 EURO     MINIM 20 KG
AUSTRIA1.5 EURO   MINIM 20 KG
ELVETIA 2CHF  MINIM 30 KG

.